Τρίτη 29 Μαρτίου 2011

Ασφαλιστικά μέτρα για την αναστολή των προσλήψεων ωρομισθίων με τέσσερις ώρες την εβδομάδα


Ενώπιον του ειρηνοδικείου Πύργου κατατέθηκε σήμερα αίτηση αναστολής κατά της απόφασης του υπουργείου παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων που νόμιμα εκπροσωπείται στο νομό Ηλείας από την διευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Ηλείας κ. Ζώη Βουρλούμη ώστε να σταματήσει άμεσα η διαδικασία πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία με τέσσερις ώρες την εβδομάδα...
Η αίτηση θα συζητηθεί στις 5/4/2011. Ζητήθηκε και προσωρινή διαταγή κατά τα άρθρα 691παρ2 και 700 παρ3 ΚΠπολΔ η οποία όμως δεν έγινε δεκτή επειδή το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη συζήτηση της αίτησης είναι μικρό. Παρά ταύτα και επειδή το ζητημα είναι σοβαρο και η κ. ειρηνοδίκης βρίσκονταν εκτός δικαστηρίων θα γίνει μια ακόμη προσπάθεια αύριο να μεταπειστεί η ειρηνοδίκης Πύργου κ. Ασημίνα Γωνιάδου ώστε να διατάξει να σταματήσει η διαδικασία πρόσληψης ωρομισθίων μέχρι να ληφθεί η οριστική απόφαση της δικαιοσύνης.
Επίσης, για τις παράνομες τοποθετήσεις δασκαλών για τη διδασκαλία της φυσικής αγωγής και για τις παράνομες προσλήψεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής με τέσσερις ώρες την εβδομάδα κατατέθηκε αναφορά ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηλείας.


Το σκεπτικό της αναφοράς:

Σύμφωνα με το νόμο 1566/1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις και το Άρθρο 17 Προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για την κάλυψη λειτουργικών κενών προσλαμβάνονται,
1. Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από τα σχολεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και αν υπάρχουν άλλες έκτακτες ανάγκες λειτουργίας των σχολείων, οι οποίες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από αυτούς που υπέβαλαν αίτηση διορισμού σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών
2. Προσωρινοί αναπληρωτές προσλαμβάνονται επίσης με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, που αντιστοιχεί στο μισό τουλάχιστον του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού, όταν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο ή και σε άλλο σχολείο της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωμόπολης δε δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα στον οποίο κατατάσσονται, με αίτησή τους,( και σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.5 περίπτ. α΄ του Ν.3255/2004, χαρακτηρίζεται ενιαίος πίνακας αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πίνακας Β΄), οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από, A) αα)προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού, ένα μόριο για κάθε μήνα της προϋπηρεσίας τους, α β) σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον τελευταίο προ της συντάξεώς του ως άνω πίνακα διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση, α γ) σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό, μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση. Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών. Β) Από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.4 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/7.4.2006 τ.Α΄) ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολ. έτους 2006-2007 και εφεξής κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, από τον πίνακα της παρ.5 περίπτ. α΄ του άρθρου 6 του Ν.3255/2004, ήτοι από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, προσλαμβάνονται από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα αυτό εκπαιδευτικοί που έχουν τρία (3) τέκνα σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων.

Επισημαίνεται επίσης ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/10) προβλέπεται ότι, αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται , με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από τέσσερις και λιγότερες από δεκαέξι και δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι προφανές ότι:
Α. Προσωρινοί αναπληρωτές με πλήρες ωράριο προσλαμβάνονται αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από τα σχολεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και αν υπάρχουν άλλες έκτακτες ανάγκες λειτουργίας των σχολείων και οι ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο ή και σε άλλο σχολείο της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωμόπολης είναι συνολικά πάνω από 16 προσλαμβάνονται σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 17 του νόμου Σ 1566/1985 προσωρινοί αναπληρωτές με πλήρες ωράριο (24 ώρες την εβδομάδα). Β. Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας προσλαμβάνονται όταν οι κενές διδακτικές ώρες στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από τέσσερις και λιγότερες από δεκαέξι να καλύπτονται με προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας .
Γ. Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4. του νόμου 3848/10 προσλαμβάνονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αντικειμενικός λόγος υφίσταται εφόσον οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής είναι λιγότερες από τέσσερις. (Άρθρο 5 παρ.1 του νόμου 3848/10).
Αντί όμως το υπουργείο παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων να φροντίσει, ως όφειλε, να στελεχώσει τα δημοτικά σχολεία από την αρχή της τρέχουσας σχολικής χρονιάς με αναπληρωτές ή αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής προχώρησε σε τοπικό επίπεδο δια της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας Ηλείας στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση την αρ. πρ. Φ.12/668/67296/Γ1, 10-06-2010 εγκύκλιο τοποθετώντας δασκάλους σε θέσεις που 1. σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2. για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων 3. ηθικής και ανθρώπινης αξιοπρέπειας ήταν απολύτως αναγκαίο από πάσης πλευράς να τοποθετηθούν εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής.
Είναι επίσης αναγκαίο να αναφερθεί ότι η προαναφερόμενη εγκύκλιος στερείται για το συγκεκριμένο ζήτημα νομικής βάσης. Επιπροσθέτως, οι δάσκαλοι που τοποθετήθηκαν για τη διδασκαλία της φυσικής αγωγής δεν πληρούν τα κατά το νόμο απαιτούμενα επιστημονικά προσόντα δηλαδή, δεν έχουν πιστοποιημένη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Εν συνεχεία και προκειμένου να καλυφθούν τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά φυσικής αγωγής το υπουργείο παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων με καθυστέρηση εφτά μηνών από την έναρξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς έδωσε εντολή στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας Ν. Ηλείας η οποία νόμιμα εκπροσωπεί το υπουργείο παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων να προσλάβει μαζικά ωρομισθίους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής με τέσσερις ώρες την εβδομάδα για την κάλυψη των λειτουργικών κενών στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Ηλείας χωρίς να εξηγεί το σκεπτικό της απόφασης. O αριθμός όμως των λειτουργικών αναγκών τόσο σε επίπεδο νομού Ηλείας, όσο και συνολικά είναι τέτοιος, ώστε να μην δικαιολογεί μαζικές προσλήψεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής.
Για να γίνει απολύτως αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος θα αναφέρω δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα:
A. Στο πρωινό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου τραγανού υπάρχουν 24 ώρες λειτουργικών αναγκών. Για να καλυφθούν οι ώρες με ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς χρειάζεται να προσληφθούν για το ίδιο σχολείο 6 ωρομίσθιοι (4χ6= 24), υπό κανονικές συνθήκες οι 24 κενές ώρες θα καλύπτονταν από έναν αναπληρωτή εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής.
Β. Στο ολοήμερο πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου Μπορσίου υπάρχουν έξι ώρες λειτουργικών αναγκών. Για να καλυφθούν οι ώρες με ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς χρειάζεται να προσληφθούν για το ίδιο σχολείο 2 ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής, ένας με τέσσερις ώρες και ένας με 2 ώρες, ο οποίος στη συνέχεια για να συμπληρώσει το 4ωρο θα χρειαστεί να μετακινείται και σε κάποιο άλλο σχολείο του νομού Ηλείας.
Αν υπολογίσουμε τις εβδομάδες που μένουν μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς οι ώρες απασχόλησης δεν θα ξεπεράσουν τις 32 και η καθαρή αξία της αμοιβής τα 250 ευρώ, χρήματα τα οποία δεν φθάνουν ούτε για τα έξοδα μετακίνησης. . Δεδομένου ότι από τον περασμένο Ιούνιο παραμένω άνεργος ( την περσινή χρονιά, εργαζόμουν ως ωρομίσθιος με 12 ώρες την εβδομάδα ) πιθανή άρνηση θα μου στερήσει τα λίγα αλλά πάντα αναγκαία για τον μόνιμο διορισμό μόρια προϋπηρεσίας. Από την άλλη πλευρά, η αποδοχή της θέσης εργασίας θα με επιβαρύνει με οικονομικό και ψυχολογικό κόστος. Ειδικότερα, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν και εργάζονται οι άνθρωποι επηρεάζουν σημαντικά την υγεία ( Επιστημονική μελέτη του Ελληνικού ινστιτούτου υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, με τίτλο, «εργασιακό περιβάλλον και ψυχικές επιπτώσεις», Μάιος 2003) . Από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι κάτι παραπάνω από εμφανές ότι στόχος της διοίκησης είναι η υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και η απαξίωση του ρολού του εκπαιδευτικού.
Η κυβέρνηση φαίνεται ότι κήρυξε την παιδεία σε διωγμό, από τη στιγμή που δεν λαμβάνονται υπόψη, η νομοθεσία, οι εκπαιδευτικές ανάγκες και οι κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τους εργαζομένους και κατ’ επέκταση το δημοκρατικό χαρακτήρα του κράτους και την αρχή του κράτους δικαίου μια συγκεκριμένη προσέγγιση του όρου «εξαιρετικές περιπτώσεις» (άρθρο 5 παρ. 4. του νόμου 3848/10) να παρερμηνεύεται ακραία από την εκτελεστική εξουσία δίνοντας έτσι το ενεργητικό δικαίωμα (στην διοίκηση) να εφαρμόζει κατά το δοκούν τους κανόνες από τη στιγμή μάλιστα που το άρθρο 17 του νόμου 1566/85 και το άρθρο 5 παρ 1 του νόμου 3848/2010 που αφορούν στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης είναι συγκεκριμένοι και σε ισχύ νομικοί περιορισμοί. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής κατεύθυνσης είναι πολύ πιθανό να επηρεαστεί μεσοπρόθεσμα, με σημαντικά αποτελέσματα, (παγίωση και επέκταση του μοντέλου με περαιτέρω υποβάθμιση των όρων εργασίας ) το σύνολο των διορισμών και των προσλήψεων, σε όλο το εύρος του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με ότι αυτό συνεπάγεται για τις εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Κατά συνέπεια αυτό που στην ουσία διακυβεύεται είναι το οικουμενικό και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα για αξιοπρεπή και φυσιολογικά αμειβόμενη εργασία και κατ’ επέκταση η ίδια η δημοκρατία ως έννοια. Είναι σημαντικό επίσης να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που η διοίκηση χρησιμοποιήσει ως άλλοθι έξω- οικονομικές πιέσεις για να δικαιολογήσει την μαζική πρόσληψη εργαζομένων με 4 ώρες την εβδομάδα θα ψεύδεται γιατί από τον περασμένο Αύγουστο η επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 -26/8/2010) είχε εγκρίνει ένα εκατομμύριο εκατόν δέκα επτά χιλιάδες ( 1.117.000) ώρες ωρομισθίων και τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποιούνταν προσλήψεις ωρομισθίων με 12 ώρες την εβδομάδα. Συνεπώς η απόφαση ενδέχεται να υποκρύπτει πρόθεση βαθμιαίας μετατροπής προς το χειρότερο των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο. Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι η υπουργός παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου μιλώντας στο συνέδριο της ΔΟΕ στις 21 Ιουνίου του 2009 δήλωνε: "Ποτέ ξανά ωρομίσθιοι στο δημόσιο σχολείο".
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και επειδή από τα παραπάνω καταδεικνύεται κατά τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση ότι παρατύπως η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Ηλείας προσλαμβάνει ωρομισθίους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής με τέσσερις ώρες την εβδομάδα παρακαλώ να ασκήσετε τα εκ του νόμου προβλεπόμενα ώστε να σταματήσει άμεσα η διαδικασία πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία και να παραπέμψετε την υπόθεση σε δικαστική κρίση.


neoinhleias

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Προσαρμοσμένη αναζήτηση