Σάββατο 12 Μαρτίου 2011

Αποζημιώσεις έως 500 ευρώ για βλάβες λόγω διακοπών στο ρεύμα

Μπορεί να πληρώνουμε το ρεύμα όλο και ακριβότερα το τελευταίο διάστημα – και, δυστυχώς, στο προβλέψιμο μέλλον η ίδια τάση αναμένεται να συνεχιστεί – ωστόσο το παρήγορο είναι πώς ζούμε, σε επίπεδο δικαιωμάτων, την εποχή του καταναλωτή!


Γράφαμε προχτές για τις …φιλοκαταναλωτικές ρυθμίσεις που φέρνει το νομοσχέδιο, τις βασικές αρχές του οποίου παρουσίασε την Τετάρτη στο υπουργικό συμβούλιο η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα. Τίνα Μπιρμπίλη αλλά, τελικώς, αυτές δεν είναι οι μόνες. Όπως πληροφορείται το protothema gr., η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), έπειτα από συνεννοήσεις με τον Συνήγορο του Πολίτη και την ΔΕΗ, δρομολογεί την καταβολή αποζημιώσεων ύψους έως και 500 ευρώ σε καταναλωτές, στις ηλεκτρικές συσκευές των οποίων προκλήθηκαν βλάβες λόγω διακοπών στην ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΔΕΗ, στη διετία 2007-2008 καταβλήθηκαν συνολικά αποζημιώσεις ύψους 90.000 ευρώ σε 168 καταναλωτές. Εκτιμάται ότι πρόκειται για νούμερα ιδιαίτερα μικρά σε σχέση με τον όγκο των ηλεκτροδοτούμενων (πάνω από 7 εκατ. νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις σε όλη την χώρα), ενώ και η διαδικασία δεν είναι ξεκάθαρη, καθώς λ.χ. δεν περιλαμβάνει βλάβες που προκαλούνται από τυχαίες διακοπές στο δίκτυο ηλεκτρισμού.

Έτσι η ΡΑΕ, όπως προκύπτει από επιστολή του προέδρου δρα Νίκου Βασιλάκου προς τον ομόλογό του της ΔΕΗ κ. Αρθούρο Ζερβό, προτείνει μία νέα διαδικασία - θα ρυθμιστεί στον υπό κατάρτιση από τη ΡΑΕ Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου - και μία σειρά μέτρων που θα διασφαλίζουν:
  • Την πλήρη ενημέρωση του καταναλωτή αναφορικά με τα αίτια εμφάνισης του προβλήματος, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει τις επιλογές του για την ικανοποίηση των αξιώσεών του.
  • Τη δυνατότητα του καταναλωτή να αναζητήσει τη συνδρομή ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σε σχέση με τα παραπάνω. Η ΡΑΕ, στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα διερευνήσει τις παραμέτρους του συγκεκριμένου αυτού θέματος.

Τι πρέπει να κάνουν ΔΕΗ και καταναλωτές


Ειδικότερα, και με βάση τις προτάσεις της ίδιας της ΔΕΗ, η ΡΑΕ για την αποζημίωση των καταναλωτών προτείνει τα εξής:

    -Η ΔΕΗ  θα χορηγεί χρηματικό ποσό στους καταναλωτές της, στις περιπτώσεις πρόκλησης βλαβών σε ηλεκτρικές συσκευές τους, εξαιτίας τυχαίας διακοπής του ουδετέρου του εναερίου ή υπογείου δημοσίου δικτύου Διανομής ΧΤ, εφόσον συντρέχουν ταυτοχρόνως οι εξής προϋποθέσεις:
α)   Ο καταναλωτής ενημερώσει το συντομότερο δυνατόν τη ΔΕΗ Α.Ε. για το συγκεκριμένο συμβάν, κατά το δυνατόν εντός της ίδιας ημέρας ή των τεσσάρων (4) αμέσως επόμενων εργάσιμων ημερών, και υποβάλει σχετική αίτηση.
β)   Η ΔΕΗ διερευνήσει τις αιτίες βλάβης / αστοχίας του υλικού, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Δικτύου, αλλά και λόγω ενδεχόμενου ελαττώματος του υλικού, και αποδείξει ή έστω πιθανολογήσει βάσιμα και εγγράφως το χαρακτηρισμό της «τυχαίας» διακοπής του ουδετέρου. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να παρέχει κάθε σχετικό στοιχείο στον καταναλωτή.
γ)   Ο καταναλωτής θέσει επί 2 ημέρες, εφόσον του ζητηθούν, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό που έχει υποστεί βλάβη στη διάθεση της ΔΕΗ προς έλεγχο, πριν την επισκευή τους.
δ)   Ο καταναλωτής υποβάλλει στη ΔΕΗ, όταν του ζητηθεί, παραστατικό ηλεκτρολογικού συνεργείου, με το οποίο:
-     περιγράφεται το είδος κάθε βλάβης και κατά το δυνατόν συσχετίζεται αυτή με ενδεχόμενη υπέρταση, λόγω διακοπής του ουδετέρου του δικτύου Διανομής ΧΤ, βάσει των τεχνικών ευρημάτων και στοιχείων, και
-     τεκμηριώνεται το κόστος αποκατάστασης των βλαβών, ή αντικατάστασης των συσκευών ή του εξοπλισμού με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών εφόσον κρίνεται οικονομικά ασύμφορη η επισκευή τους.
ε)   Η ΔΕΗ δεν διαθέτει στοιχεία, πληροφορίες ή ευρήματα βάσει των οποίων να τεκμηριώνεται ότι σημειώθηκε διακοπή του ουδετέρου του δικτύου Διανομής ΧΤ (με συνέπεια πολύ μεγάλη ανύψωση της τάσης του δικτύου από τις ονομαστικές τιμές) από λόγους ανωτέρας βίας.
στ)   Ο καταναλωτής υπογράψει δήλωση στην οποία δηλώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι η επελθούσα ζημία στις συσκευές ή στον εξοπλισμό του οφείλεται σε τυχαία βλάβη ή αστοχία υλικού του δικτύου της ΔΕΗ, θεωρεί ότι το χρηματικό ποσό που εισπράττει από τη ΔΕΗ για την ανωτέρω αιτία είναι απολύτως εύλογο και σε απόλυτη αντιστοιχία με τη ζημία την οποία έχει υποστεί, καταβάλλεται από τη ΔΕΗ προς αυτόν σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της εν λόγω ζημίας του και ικανοποιείται πλήρως από αυτό.  Η ΔΕΗ δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βελτιώνει την ποιότητα της τάσης που προσφέρει, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές.
- Η ΔΕΗ θα αποφασίζει επί των αιτήσεων καταναλωτών εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, προστιθέμενου του χρόνου τυχόν καθυστέρησης από πλευράς καταναλωτή για την υποβολή των στοιχείων που του ζητούνται. Στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης, η ΔΕΗ θα καταβάλει το χρηματικό ποσόν που ισούται με το ύψος της ζημίας εντός ενός μηνός από την απόφαση επί της αίτησης.
-     Η ΔΕΗ  δεν θα καταβάλλει, με την υπόψη διαδικασία, οποιοδήποτε άλλο χρηματικό ποσό για ενδεχόμενες ζημίες καταναλωτή ή εργαζομένων του ή τρίτων σχετιζόμενων με τη λειτουργία της εγκατάστασής του, από διαφυγόντα έσοδα ή κέρδη, μείωση κύρους, απώλεια παραγωγής, κατάπτωση ρητρών προς τρίτους, και κάθε έμμεση ή παρεπόμενη βλάβη.
-     Το ανώτατο όριο (πλαφόν) του χρηματικού ποσού ανά συμβάν και καταναλωτή ορίζεται ίσο με τριακόσια Ευρώ (300 €) για μονοφασική παροχή ΧΤ και με τετρακόσια Ευρώ (400 €) για τριφασική παροχή ΧΤ. Το υπόψη ανώτατο όριο θα αναπροσαρμόζεται ετησίως με απόφαση του Γενικού Δ/ντή Διανομής, βάσει της μεταβολής του μέσου δείκτη τιμών καταναλωτή.
-    Συνοπτικό πληροφοριακό κείμενο προς τους καταναλωτές, σχετικά με τη χορήγηση χρηματικού ποσού στις περιπτώσεις πρόκλησης βλαβών σε ηλεκτρικές συσκευές τους εξαιτίας διακοπής του ουδετέρου του δικτύου ΧΤ της ΔΕΗ Α.Ε., θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της  και θα διατεθεί στους καταναλωτές της στα σημεία εξυπηρέτησής τους, ενώ παράλληλα το ως άνω κείμενο θα εντάσσεται, κατά επιλεγμένα χρονικά διαστήματα, στους φακέλους των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.»

Θέλει μεγαλύτερες αποζημιώσεις ο Συνήγορος του Πολίτη

Ωστόσο, ειδικά σε σχέση με το ύψος της αποζημίωσης, η ΡΑΕ θεωρεί ως εύλογη την πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για την αύξηση του ανώτατου χρηματικού ποσού κατ’ ελάχιστον στα 500 ευρώ.

Η Αρχή ζητεί επίσης από την ΔΕΗ να γίνει η ανάρτηση του σχετικού ενημερωτικού κειμένου σε εμφανές σημείο στην αρχική σελίδα (home page).

Επίσης, κρίνει ως απαραίτητη την υποβολή από τη ΔΕΗ απολογιστικής ετήσιας έκθεσης προς τη ΡΑΕ σχετικά με:
  •   το σύνολο των συμβάντων κοπής ουδετέρου που σημειώθηκαν κατά το έτος αναφοράς,
  •   τις αιτήσεις καταναλωτών που υποβλήθηκαν,
  •   το πλήθος των αιτήσεων που εγκρίθηκαν,
  •   τους λόγους τυχόν απόρριψης αιτήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Προσαρμοσμένη αναζήτηση